Save The Apostrophe!

Apostrophe abuse makes me sad.