Mountainous View.

I thoroughly enjoyed this view on our flight yesterday.